Recepce:
Restaurace:

Storno podmínky

Zrušení rezervace ze strany hosta

Relax hotel Valaška spol s r.o., se sídlem Horní Bečva 355, 756 57 Horní Bečva, IČO: 29388104 vyhlašuje tyto storno podmínky:

Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 3 týdny před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně e-mailem.

Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:

 • méně než 21 dní před příjezdem 30 % z celkové ceny ubytování
 • méně než 14 dní před příjezdem 60 % z celkové ceny ubytování
 • méně než 7 dní před příjezdem 100 % z celkové ceny ubytování
 1. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace hosta, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 2. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
 3. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
 4. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy ubytovatel ji vrátí převodním příkazem, a to do 30 ti dnů od vystavení dobropisu po dohodě s objednavatelem.
 5. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, vrací klientovi zpět částku převyšující storno.
 6. V případě absence na rezervované wellness proceduře nebo jiné objednané hotelové službě se klientovi účtuje poplatek ve výši 100 % z ceny služby.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. května 2020.
 2. Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis).